We hechten er grote waarde aan om je gegevens juist te beschermen en om je rechten te respecteren. In deze Privacy Verklaring informeren we je over hoe wij, in het kader van de activiteiten die we organiseren, jouw persoonsgegevens verzamelen en beheren.

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan werk van om die zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken, houden wij rekening met jouw wettelijke rechten.

Laatste datum van herziening : 24/02/2022

1 Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?

1.1         Deze Privacy Verklaring is van toepassing op Meat & More nv (maatschappelijke zetel: 9880 Aalter, Groendreef 10 ; ondernemingsnummer: 0866.771.016). 

Meat & More (“Wij”) is een hoogtechnologisch voedingsbedrijf met familiaal karakter.

1.2         Meat & More is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit die persoonsgegevens verwerkt. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.3         Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijke recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (beter gekend onder de afkortingen « AVG » of « GDPR »).

2 Wat wordt gedekt door deze Privacy Verklaring?

2.1     Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik gemaakt van de Site en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.    

Informatie over de door ons gebruikte cookies en soortgelijke technologieën vindt u terug in een afzonderlijke cookieverklaring: https://www.buurtslagers.be/nl/cookieverklaring

Wanneer wij verwijzen naar « de Site », bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url:

-             www.buurtslagers.be

2.2     De Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op door ons verzamelde gegevens. 

Wanneer u links op de Sites aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

2.3    Deze Privacy Verklaring dekt tevens online aanwezigheid op sociale media. Wij zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, gebruikers en andere geïnteresseerden en om hen te informeren over onze diensten. Wij verwerken gegevens van bezoekers op onze sociale media wanneer zij met ons communiceren, bv. door te reageren op onze posts of ons rechtstreeks berichten te sturen.

Weet dat er, wanneer u onze pagina op Facebook (https://www.facebook.com/Buurtslagers/) en YouTube  (https://www.youtube.com/channel/UCgjctD_YUpqJnKPUSV2khDQ)   bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door Facebook YouTube verwerkt worden. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen - op een compleet geanonimiseerde wijze - over het publiek dat onze Facebook en YouTube pagina’s bezoekt.

Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de websites van Facebook en YouTube:

3 Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

4 Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

5 Welke rechten heeft u?

5.1         U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om :

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben. 

5.2         U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of op de uitschrijvingslink te klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

5.3         Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:

 • een e-mail te sturen naar sosis@meatandmore.be
 • ons telefonisch contacteren: +32 9 216 73 10
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar: Meat & More, 9880 Aalter, Groendreef 10

U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

5.4         Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

6 Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

7 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

8 Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

9 Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

9.1         Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

9.2         Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen en instructies (o.a. via policy’s) aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges om de toegang tot onze bedrijfsruimten te controleren.

9.3         Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

10 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

11 Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

11.1       Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ook niet in het kader van onze aanwervingsprocedure).

12. Hoe contact met ons opnemen?

12.1       Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring en de Sites in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar sosis@meatandmore.be
 • ons telefonisch contacteren: +32 9 216 73 10
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar: Meat & More, 9880 Aalter, Groendreef 10.

13 Wijzigingen aan deze privacy verklaring

13.1       Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.